Samochód – a rozliczanie podatku VAT

W obecnych czasach w zależności od rodzaju prowadzonej firmy trudno sobie ją wyobrazić bez używania samochodu. Jak powszechnie wiadomo korzystanie z niego wiąże się z ponoszeniem różnego rodzaju kosztów, zarówno związanych z jego nabyciem, jak i eksploatacją. Nowe uregulowania dotyczące odliczania podatku Vat zostały wprowadzone przez ustawodawcę dnia 1 kwietnia 2014 r. Za przykład, który pomoże zrozumieć wprowadzone rozwiązania posłuży nam Pan Roman prowadzący swoją firmę cateringową specjalizującą sie w domowych obiadkach.

samochód-służbowy2

50% prawo odliczenia Vat-u – jak to działa?

Ta możliwość jest jedną z nowości wprowadzą do ustawy od towarów i usług. Jest ona wykorzystywana w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które są używane na cele mieszane. Oznacza to, że Pan Roman korzysta z samochodu nie tylko na cele prowadzonej przez siebie firmy (np. rozwiezienie domowych obiadków do pobliskiego biurowca), ale także do celów prywatnych (np. odwiedziny cioci Zosi w Poznaniu z okazji 70-tych urodzin). Pan Roman kupując Škodę Fabie przewidywał, że nie będzie jej wykorzystywał tylko do prowadzenia swojego biznesu, zatem na on prawo do odliczenia 50% Vat-u od zakupu wybranego samochodu. Jak wiadomo, utrzymanie wymarzonej Škody kosztuje – serwis, myjnia, części. Wg nowych przepisów nasz przedsiębiorca może odliczyć również 50% od tych wydatków. Niestety taka sama reguła nie obowiązuje już w przypadku zakupu paliwa. Zgodnie z obecnymi regulacjami Pan Roman nie może odliczyć podatku Vat od faktur potwierdzających nabycie paliwa w okresie od 01.04.2014r. do 30.06.2015r. Natomiast od 01.07.2015r. będzie mógł skorzystać z 50 % odliczenia, jeśli termin ten nie zostanie zmieniony przez ustawodawcę.

100% prawo odliczenia Vat-u przy spełnieniu dodatkowych warunków – jak to działa?

W tym przypadku Pan Roman miał inne założenia kupując Škodę. Wiedział on bowiem, że będzie jej wyłącznie używał do rozwożenia obiadków, a na urodziny cioci Zosi pojedzie autobusem. A zatem, możliwość 100% odliczenia podatku Vat występuje w przypadku wykorzystania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wyłącznie na cele prowadzonej firmy. Jednak, aby Pan Roman mógł z tego skorzystać, musi on dopełnić kilku formalności. Do jednej z nich zaliczyć trzeba złożenie w urzędzie skarbowym druku VAT-26. Można go znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (http://www.mf.gov.pl/documents/766655/8187175/VAT26). Pan Roman musi go złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym poniósł pierwszy wydatek związany z tym samochodem. Kolejnym warunkiem jest prowadzenie szczegółowej „kilometrówki” dla celów VAT, czyli ewidencji przebiegu pojazdu. Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o podatku od towarów i usług (art. 86a ust. 7) Pan Roman w tej ewidencji musi zawrzeć: 1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; 2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; 3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; 4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: a) kolejny numer wpisu, b) datę i cel wyjazdu, c) opis trasy (skąd – dokąd), d) liczbę przejechanych kilometrów, e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem – potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowe-go w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; 5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.”

Dodatkowym warunkiem dla naszego przedsiębiorcy jest ustalenia dokładnych zasad używania pojazdu w firmie, tzw. regulaminu, jak i również posiadanie odpowiednich faktur potwierdzającym poniesione wydatki. Po spełnieniu wszystkich warunków Pan Roman może skorzystać z 100% odliczenia podatku Vat od nabycia samochodu, wydatków eksploatacyjnych oraz paliwa, co odróżnia tę sytuację od wariantu pierwszego przedstawionego powyżej.

100% prawo odliczenia Vat-u bez dodatkowych warunków – jak to działa?

Pan Roman rozważa zakup również samochodu ciężarowego, z którego mógłby korzystać m. in. robiąc zakupy na giełdzie warzyw i owoców, ponieważ chciałby rozwinąć swoją działalność na szerszą skalę. W związku z tymi planami chce się dowiedzieć, w jakim stopniu mógłby on odliczyć podatek Vat. Zgodnie z przepisami ustawy o Vat (art. 86a ust. 3) do grupy pojazdów kwalifikujących się do skorzystania z tego rozwiązania można zaliczyć m. in. samochód o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, pojazdy samochodowe typu : van, wielozadaniowy, z otwartą częścią do załadunku spełniające ustawowo określone wymogi. Nasz przykładowy przedsiębiorca nie jest zobligowany do prowadzenia dodatkowych ewidencji, musi on jedna posiadać dokumenty oraz zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów dotyczące parametrów danego samochodu. W tym przypadku występuje możliwość odliczenia pełnego podatku Vat od wydatków poniesionych na zakup, eksploatacje oraz paliwo. Pomimo, że działalność Pana Romana nie polega na odsprzedaniu, sprzedaży czy oddaniu w odpłatne używanie pojazdu należy wspomnieć, że w przypadku prowadzenia takiej działalności podatnik ma możliwość odliczenia 100% Vat-u. Jak widać, nasz przykładowy Pan Roman ma kilka możliwości odliczania podatku Vat. Jego wybór może być uzależniony od kilku czynników, do których można zaliczyć większą restrykcję związaną z przestrzeganiem zasad użytkowania samochodu w przypadku 100% odliczenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań zapraszamy do naszego biura – Biznes po ludzku s.c.

Karolina Ogórek

Dział księgowości / Biznes po ludzku s.c.